Image Image Image Image Image

SALES DE CONTROL

En els darrers anys, EDL Creative Water s’ha especialitzat en el disseny, fabricació i muntatge de sales de control.

L’experiència adquirida durant aquests anys i la detecció de les problemàtiques més habituals que es troben a l’obra en instal•lacions d’aquest tipus ens ha portat a la optimització de recursos i temps tant en el disseny d’aquestes com en la fabricació i el muntatge, adquirint un punt de vista estratègic alhora de plantejar les solucions adequades per al client, visualitzant el producte acabat abans de començar-lo a fabricar gràcies a les simulacions en entorns realistes.

Des d’aquest punt de vista adquirit, una de les solucions més pràctiques que oferim als nostres clients es la possibilitat de fer aquestes mateixes sales de forma prefabricada a les nostres instal•lacions. Es tracta d’un producte molt net pel que fa a les emissions innecessàries a l’obra, ja que, el fet d’estar fabricat a casa nostra, anul•la per una part el consum de combustible innecessari en desplaçaments a l’obra durant el procés d’aquests i l’ús de generadors elèctric y altre fonts d’energia de baixa eficiència energètica.

Totes les sales son dissenyades de forma estètica pensant en la facilitat del seu ús i s’entreguen completament documentades i etiquetades per la màxima eficiència i comoditat alhora de fer els manteniments.

Una altra de les possibilitats que oferim, sempre que el client així ho desitgi, es la creació de petits documents explicatius en format video, on es fà una introducció al disseny d’aquestes sales, fent un recorregut per l’entorn 3D utilitzat per el disseny d’aquestes, indicant tots els elements instal·lats, la seva finalitat i el procediment correcte per al seu manteniment. Aquesta documentació, així com la resta que s’entrega amb el producte, poden ser ubicades al mateix armari de control via dispositiu mòbil de fàcil accés com pot ser una tableta digital.

Tots els nostres productes tenen la garantia d’estar dissenyats i fabricats tenint en compte l’analisi previ del seu cicle de vida.